Zapisy

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

Szanowni Państwo, w przedszkolu są dostępne informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola. Osoby, które złożyły wniosek poprzez stronę Naboru, mogą sprawdzić wynik rekrutacji logując się za pomocą indywidualnego hasła. 

Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które znalazły się na liście dzieci niezakwalifikowanych mogą liczyć na wskazanie miejsca w innym przedszkolu lub wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci urodzonych w 2017r. oraz spoza gminy Tarnowo Podgórne mogą złożyć wnioski w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli, które będą brały udział w tym etapie rekrutacji. Wnioski złożone wcześniej nie były rozpatrywane, ze względu na zbyt małą liczbę miejsc.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia.

Terminy składania oświadczeń: 

Przedszkole w Lusowie, Ul. Skośna 9

04.04.2019r. czwartek  godz. 7.00 - 9.30

08.04.2019r. poniedziałek godz. 14:00 – 16:00

 

Przedszkole w Przeźmierowie ul. Składowa 45

03.04.2019r. środa godz.  8:00  - 11:00

05.04.2019r. piątek godz.  14:00 – 16:00


Przedszkole w Tarnowie Podgórnym, ul. Z. Romaszewskiego 4 (25 Stycznia 4 )

03.04.2019r  środa  godz. 8:00 – 11:00

04.04.2019r. czwartek godz. 14:00 – 16:00

09.04.2019r. wtorek godz. 14:00 - 16:00

 

Szczegółowy informator, oraz dokumenty są dostępne w przedszkolu od dnia 25.02.2019r. oraz  na stronie 

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole

 

WAŻNE TERMINY 


I ETAP REKRUTACJI

 25.02 – 08.03.2019 r - przyjmowanie wypełnionych wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przedszkole przystępuje do drugiego etapu rekrutacji

 13.03 - 15.03.2019 r – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 2 kwietnia 2019 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 03.04 – 09.04.2019 r – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia.

 Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji

 11 kwietnia 2019 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola. Uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej – godz. 14 .00.

 III POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 13.05 – 17.05.2019 r - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 22.05 – 24.05.2019 r – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 10 czerwca 2019 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 11.06 – 14.06.2019 r – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

 Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji

 17 czerwca 2019 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola. Uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

 Do 24 czerwca 2019 r - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1) wielodzietność rodziny kandydata. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty: wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 45 punktów.   

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie Tarnowo Podgórne,

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ),

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru): 1) oryginału, 2) notarialnie poświadczonej kopii, 3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA, 4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI: Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 43 punktów.


Lp.

Kryterium

Punkty

1

Oboje rodziców  pozostaje w zatrudnieniu  w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym,   prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą.  

10

2

Preferencje za wybór przedszkola 
a)    za I preferencję
b)   za II preferencję
c)    za III preferencję

8

3

1

3

Oboje rodziców albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

10

4

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, w którym został złożony wniosek

7

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tego samego przedszkola

5

6

Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w którym zamieszkuje dziecko

3

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 w terminie 14 dni może zwrócić się do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności,

 w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt gminy korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

   

PRZEDSZKOLE "CHATKA KUBUSIA PUCHATKA" ZAPRASZA

 dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia

 

Decyzja o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej przez małe dziecko musi być przemyślana i podjęta bez pośpiechu. Podczas kontaktów telefonicznych lub osobistych rodzice zadają wiele pytań, my odpowiadamy wyczerpująco i rzetelnie, chętnie oprowadzamy po przedszkolu i opowiadamy o otoczeniu przedszkolaka. Gdy rodzice są pewni trafności decyzji o wyborze przedszkola dla swej pociechy, dziecko wchodzi do grupy przedszkolnej z większym poczuciem bezpieczeństwa.

 

KILKA ZALET DOBREGO PRZEDSZKOLA

 

Doświadczenie

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” Prowadzi działalność edukacyjną od 10 lat.  Nasi absolwenci  chodzą do szkół podstawowych i gimnazjów, niejednokrotnie są to jedni z najlepszych uczniów w klasie.  Przedszkole wciąż się rozwija. Wprowadzamy nowe metody nauczania, jesteśmy otwarci na nowości, bazujemy jednak na tradycjach i stałych wartościach.

Bogata oferta

W „Chatce Kubusia Puchatka” dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Oprócz tej podstawy w tygodniu odbywają się lekcje j.angielskiego, logopedia, rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, teatralne z elementami logopedii, nauka gry na flażolecie, bajkoterapia, zabawy ruchowe metodami Klanzy, gotowanie w Klubie Małego Kucharza. Maluchy wchodzą w świat literek podczas zajęć prowadzonych Odimienną Metodą Nauki Czytania wg Ireny Majchrzak, dzieci starsze pracują Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz rozwijają logiczne, matematyczne myślenie metodami Edyty Gruszczyk  Kolczyńskiej.

Wychowanie przez sztukę

Odwiedzamy Gminny Ośrodek Kultury, gdzie oglądamy, lub w ramach akcji „Dzieci Dzieciom” wystawiamy własne przedstawienia dedykowane dzieciom z całej okolicy. Uczestniczymy w cyklu spektakli Pro Sinfoniki. W przedszkolu organizujemy Klub Małego Muzyka, zapraszamy artystów na nasze podwórko, jak również poznajemy okolicę przedszkola. Zapewniamy podopiecznym rozwój umiejętności muzycznych i plastycznych, oraz wrażliwości na sztukę. W ciągu roku świętujemy ciekawe dni takie jak np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Marchewki i inne.

Sport

Kilka razy w roku wyjeżdżamy na ciekawe wycieczki, podczas których uczymy poprzez doświadczenie. Nasi mali sportowcy oprócz codziennej gimnastyki porannej i korekcyjnej, codziennie bawią się na placu zabaw, często wychodzimy na spacery.

Bezpieczeństwo

Dla zachowania odpowiednich warunków bezpiecznej i efektywnej pracy nauczycieli i dzieci, tworzymy grupy kilkunastoosobowe. Sale są przestronne, zapewniamy dzieciom swobodę ruchów i przestrzeń dla ich nauki oraz zabawy.

Zbilansowane, zdrowe żywienie

Posiłki w „Chatce Kubusia Puchatka” są przygotowywane w przedszkolnej kuchni przez profesjonalistów, ze świeżych składników, na miejscu. Doświadczone kucharki gotują dla przedszkolaków zdrowe i smaczne posiłki. Szczególną uwagę przykuwamy do budowania jadłospisów, aby rozwój naszych podopiecznych był prawidłowy i harmonijny.

Odpoczynek

Leżakowanie organizujemy dla dzieci, które tego relaksu potrzebują. Porozumiewamy się w tej kwestii z rodzicami, a odpoczynek odbywa się w taki sposób, aby dzieci mogły zregenerować siły, nieśpiące przedszkolaki, słuchają czytanych baśni, korzystają z uroków wspólnych zabaw ze śpiewem i innych grupowych odprężających zajęć.

Łagodna adaptacja

Zawsze staramy się aby adaptacja przebiegała spokojnie. Często jednak pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są stresujące dla dziecka i jego rodziców. Z naszej strony otrzymacie Państwo wszelkie wsparcie, a dziecko zostanie otoczone czułą opieką. Zawsze zalecamy stopniowe przyzwyczajanie dziecka do nowej sytuacji w miarę możliwości czasowych rodziców.

 

 

Wszelkie informacje otrzymacie Państwo pod nr tel. 506 466 850, 500 262 850 lub w przedszkolu.